Ystads IF Stadgar

För Ystads Idrottsförening med hemort i Ystads kommun, ursprungligen bildad den 23 januari 1908 och ombildad till alliansförening den 1 januari 2009. Reviderade den 22 mars 2018.

”Idrottens ändamål och inriktning”

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekrea­tion eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning

YIF har som yttersta mål att direkt, och indirekt genom medlemsföreningar knutna till YIF, verka för att:
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.
Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till sina förutsättningar.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Allmänna bestämmelser

1 §
Ändamål

YIF skall, för att uppnå ovanstående mål, äga och förvalta varumärket Ystads Idrottsförening, YIF,
ingå avtal med medlemsföreningarna om villkor för deras användning av varumärket
tillse att medlemsföreningarna arbetar utifrån en gemensam värdegrund och demokratiska principer
vara ansvarig för mediakontakter som avser frågor som är gemensamma för medlemsföreningarna
vara ansvarig för insignier, priser och arkivalier som ägs av YIF
inom ramen för ändamålet kan Ystads idrottsförening ge ut en gemensam tidning eller på annat sätt sprida viktigare föreningsgemensam information.

2 §
Sammansättning

YIF, som är en självständig ideell förening, består av följande specialidrottsföreningar, vilka är medlemsföreningar:
YIF Fotboll
YIF Friidrott
YIF Handboll

Till föreningen hör också antagna hedersmedlemmar och ständiga medlemmar. Föreningen består således av medlemsföreningar, ständiga medlemmar och hedersmedlemmar. Nya specialidrottsföreningar och hedersmedlemmar kan antas som medlemmar enligt 10 §. Ständiga medlemmar skall enligt denna stadga ej längre kunna antas.

3 §
Tillhörighet m m

Genom sina medlemsföreningar är YIF, i fortsättningen kallad ”Alliansen”, indirekt ansluten till motsvarande specialidrottsförbund och därigenom till Riksidrottsförbundet och skall i tillämpliga delar följa dessa organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

4 §
Beslutande organ

Alliansens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §
Firmateckning

Alliansens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

6 §
Verksamhets- och räkenskapsår

Alliansens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår.

7 §
Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer om inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande års­möte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

8 §
Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlemsförening som styrelsen.

9 §
Upplösning av föreningen

För upplösning av Alliansen krävs beslut härom med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att Alliansens tillgångar skall användas till idrottsfrämjande ändamål och tillfalla medlemsföreningarna i proportion till medlemsantalet i dessa den 31 december året före det år föreningen upplöses.

Alliansens medlemmar

10 §
Medlemskap

Nya medlemsföreningar kan efter skriftlig ansökan antas som medlem i Alliansen genom beslut av årsmöte. På förslag av styrelsen kan årsmötet även anta hedersmedlem. 

11 §
Utträde

Medlemsförening som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlemsförening som har utträtt ur Alliansen har därigenom frånhänt sig de rättigheter som omnämns i 13 §.

12 §
Uteslutning m m

Medlemsförening kan genom beslut av årsmöte uteslutas ur Alliansen, om föreningen bryter mot dessa stadgar, eller på annat sätt underlåter att följa beslut som i vederbörlig ordning har fattats av Alliansens årsmöte eller av styrelsen.

Medlemsförening som har uteslutits ur Alliansen har därigenom frånhänt sig de rättigheter som omnämns i 13 §.

13 §
Specialidrottsförenings rättigheter och skyldigheter

Ansluten medlemsförening har rätt att: under tiden för medlemskap i Alliansen och inom ramen för ingånget avtal med Alliansen använda varumärket Ystads Idrottsförening; YIF med eller utan tillägg enligt ingånget avtal samt YIF klubbmärke, klubbfärger och övriga för YIF utmärkande signum.

Det åligger ansluten medlemsförening att; följa dessa stadgar och övriga av styrelsen och/eller årsmötet fastställda bestämmelser samt årligen erlägga den årsavgift som årsmötet fastställt.

Årsmötet och extra årsmöte

14 §
Sammansättning

Årsmötet och extra årsmöte är Alliansens högsta beslutande organ. Det består av ombud utsedda av medlemsförening. Ombudsplatserna fördelas i enlighet med av styrelsen upprättad röstlängd för mötet.

Röstlängd som upprättats, gäller för kalenderår och baseras på respektive specialidrottsförening antal betalande medlemmar per 31 december kalenderåret före det år röstlängden avser. Härvid erhåller varje medlemsförening en grund röst samt ytterligare en röst för varje påbörjat 50-tal betalande medlemmar. En medlemsförenings röstetal enligt 21 § punkt 1 får aldrig överstiga summan av övriga specialidrottsföreningars röstetal minskat med en röst.

Hedersledamot och ständig medlem har ej rösträtt.

15 §
Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är Alliansens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet skriftli­gen tillställas medlemsförening. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för Alliansen eller dess medlems förening skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksam­hetsplan med förslag till budget samt styrelsens förslag och inkomna motio­ner med styrelsens yttrande skall översändas till medlemsförening senast en vecka före årsmötet.

16 §
Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 §
Ombud, rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet

Ombud får representera endast en medlemsförening och skall vara medlem i denna förening. Medlemsförening kan välja att utse ett ombud för varje röst eller att fördela antalet röster på ett eller flera ombud. Ombud som inte ha rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.

Yttrande- och förslagsrätt på årsmötet har – förutom ombuden – styrelsen, revisorerna samt valberedningen i frågor som valberedningen berett inför mötet.

18 §
Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade ombud som är när­varande på mötet.

19 §
Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifall (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röst­berättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 §
Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i medlemsföreningarna. Arbetstagare inom YIF eller dess medlems­föreningar får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

21 §
Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a. Alliansens ordförande för en tid av ett år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. Denne skall företrädesvis vara Alliansens tidigare ordförande;
13. Övriga frågor
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för Alliansen eller medlemsföreningarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 §
Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller när medlemsföreningarna representerade minst en tiondel av totala antalet röster enligt upprättad röstlängd begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas och anslås i klubblokalen senast sju dagar före mötet.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort fram­ställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18§.

Valberedningen

23 §
Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast fyra veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röst­berättigade medlemmar sitt förslag.

Revisorer

24 §
Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Alliansens räkenskaper, års­mötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Alliansens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revi­sionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen

25 §
Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt fyra till sex övriga ledamöter. Medlemsföreningarna skall ha vardera en styrelseplats, om medlemsföreningen inte frivilligt avstått härifrån, och YIF veteranförening en styrelseplats

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

26 §
Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen Alliansens beslutande organ och ansvarar för dess angelägenheter.
Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar och årsmötets beslut svara för verksamheten enligt fastställda planer samt tillvarata medlems-föreningarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att
tillse att för YIF gällande lagar och bindande regler iakttas,
verkställa av årsmötet fattade beslut,
planera, leda och fördela arbetet inom YIF,
ansvara för och förvalta YIF`s medel,
tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att stadgar och övriga för Alliansen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förfall skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

27 §
Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesord­föranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. 

28 §
Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, utskott eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Ystads IF Alliansen

Besöksadress:
Disponentgatan 6, 271 39 Ystad

E-post:
alliansen@ystadsif.info